ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 393/ 08.04.22 г. e одобрен ПУП- План за застрояване за ПИ 02508.10.647, ПИ 02508.10.648, ПИ 02508.10.649, ПИ 02508.10.650, ПИ 02508.10.651 и ПИ 02508.10.652 по КК  на м. „с. Момчил", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-4/ 11.01.22 г 


Прикачени файлове: