ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 328/ 23.03.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XIV (ПИ 48982.501.427), кв. 1 по плана на с. Царичино, община Балчик, и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлен имоти собственост на възложителя, съгласно преписка с  вх.  №  УТ-2002-13/ 09.03.22  г..   Прикачени файлове: