ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 305/ 21.03.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XI (ПИ 02508.51.110), УПИ X (ПИ 02508.51.110; 51.536) и УПИ IX (ПИ 02508.51.535) кв. 17 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ IX (ПИ 02508.51.535) кв. 17 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-3/ 25.01.2022  г.          
            Прикачени файлове: