Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 304/ 21.03.2022  г. e одобрен ПУП - План за регулация за XXII (67951.501.878) с отреждане за ПСД и УПИ XXI (67951.501.877), кв. 29 по плана на с. Соколово, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  XXII (67951.501.878), кв. 29 по плана на с. Соколово, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Предимно производствена "Пп", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-7/ 16.02.2022 г.           
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: