• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


ОБЩИНА БАЛЧИК

ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот в гр. Балчик

 при следните параметри:

 

 • Цел на търга: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ тротоар на пл. "Кап. Георги Радков", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.86.40 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. павилион за продажба на пържена риба с площ от 64 кв.м.
 • Отдаваният под наем общински имот е за поставяне на павилион за пържена риба.
 • Начална годишна наемна цена -2496 лв. без ДДС
 • Стъпка на наддаване - 5% от началната цена
 • Срок на договора: пет години
 • Цена на тръжната документация - 12.00 лв. с включен ДДС, платими всеки работен ден от 25.03.2022 г. до 15.00 часа на 08.04.2022 г. от касата на ОбА - Балчик
 • Депозит за участие в търга - 1048.32 лв., вносим до 15.00 часа на 08.04.2022 г.
 • Срок за подаване на предложения за участие в търга - 15.30 часа на 08.04.2022г. в деловодство, отдел ГРАО, Община Балчик, пл. "21 септември" № 6
 • Дата и място на провеждане - 13.04.2022 г. от 11.00 ч. в зала на първи етаж в сградата на Община Балчик
 • Оглед на имота - обезпечава се от гл. специалист „Наеми", отдел "Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности", след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в стая № 105 в ОбА - Балчик
 • За справки и допълнителна информация: 0579/710 54 - Силвия Николова - гл. специалист „Наеми"