Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-11/ 25.02.22 г.  за одобряване на проект на ПУП - ПРЗ за УПИ LXXXII (02508.51.19), УПИ LXXXIII (02508.51.20), УПИ LXXXIV (02508.51.21) и УПИ LXXXV (02508.51.50), кв. 12 по ПУП на в.з. „Бели скали", община Балчик, гр. Балчик.         
            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация 


Прикачени файлове: