ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 222/ 10.03.22 г. е допуснато изменение на одобрения с Решение № 396 на протокол 36/ 24.09.2009 г. на Общински съвет гр. Балчик, ПУП -Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ № 39623.16.3, № 39623.14.5, № 39623.13.7, № 39623.13.6, № 39623.26.6, № 39623.26.5, № 39623.26.4, № 39623.19.5, № 39623.18.4, № 39623.18.3, № 39623.18.2, № 39623.17.8 по кадастрална карата на с. Кремена, община Балчик и ПУП - Парцеларен план „Ветроенергиен парк" за ПИ № 73095.10.4, № 73095.11.3, № 73095.12.49, № 73095.12.51, № 73095.12.52, № 73095.12.53, № 73095.10.3 по кадастралната карта на с. Тригорци, община Балчик. Промяната се налага поради промяна в инвестиционните намерения и сключването на нов договор за присъединяване към електропреносната мрежа с ЕСО ЕАД № ПРД-ПР-110-446/ 08.04.2021 г. и необходимостта от изграждането на нова подстанция на клиента, в която да бъдат свързани всички кабелни трасета, обслужващи ветрогенераторите, и промяна на техническите им параметри с цел оптимизация на вятърния парк. Издадено е решение № ВА-189/ПР/2021г. на РИОСВ - Варна, с което се преценява, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието на околната среда поради оптимизацията и промяната на част от параметрите на парка, съгласно преписка с  вх.  № УТ-26-00-234/ 09.02.22 г.           


Прикачени файлове: