ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 




 ПУБЛИКАЦИЯ



            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 223/ 10.03.22 г. е допуснато изменение на одобрения с Решение № 397 на протокол 36/ 24.09.2009 г. на Общински съвет гр. Балчик, ПУП- Парцеларен план за „Ветроенергиен парк" за ПИ № 69643.6.8, № 69643.6.9, № 69643.5.6, № 69643.5.5, № 69643.4.4, № 69643.3.6, № 69643.2.7, № 69643.11.3, № 69643.10.9, № 69643.10.8, № 69643.10.7, № 69643.9.5, № 69643.7.9, № 69643.10.6 по кадастрална карата на с. Стражица. Промяната се налага поради промяна в инвестиционните намерения и сключването на нов договор за присъединяване към електропреносната мрежа с ЕСО ЕАД № ПРД-ПР-110-442/ 19.03.2021 г. и необходимостта от изграждането на нова подстанция на клиента, в която да бъдат свързани всички кабелни трасета, обслужващи ветрогенераторите, и промяна на техническите им параметри с цел оптимизация на вятърния парк. Издадено е решение № ВА-188/ПР/2021г. на РИОСВ - Варна, с което се преценява, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието на околната среда поради оптимизацията и промяната на част от параметрите на парка, съгласно преписка с  вх.  № УТ-26-00-236/ 09.02.22 г.         




Прикачени файлове: