ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 112/ 08.09.2022 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XLII (ПИ 67951.501.1140) и УПИ XLIII (ПИ 67951.501.1141), кв. 45 по плана на с. Соколово, община Балчик и ПУП-План за застрояване УПИ XLII (ПИ 67951.501.1140) и УПИ XLIII (ПИ 67951.501.1141), кв. 45 по плана на с. Соколово, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-32/ 30.11.2021 г.           Прикачени файлове: