• Размер на текста:
 • Намали размера на текста
 • Увеличи размера на текста


Общинска данъчна служба Балчик Ви уведомява, че крайният срок за подаване на декларации по чл.17 от НОАМТЦУТОБ във вр. с чл. 71 от ЗМДТ за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване е 31 октомври на предходната година.

Декларацията е по утвърден образец и се попълва от името на всички собственици.

Декларация 9410 може да изтеглите от сайта на Община Балчик раздел Местни данъци и такси https://balchik.bg/bg/infopage/4424ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ

В ОБЩИНА БАЛЧИК ПО БАНКОВ ПЪТ


 

ВИД ДАНЪК

БАНКОВА СМЕТКА

 

1

Данък върху недвижимите имоти

https://balchik.bg/bg/infopage/125

Данъкът върху недвижимите имоти се заплащат на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни
 • до 31 октомври

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане 44 21 00

2

Данък върху наследствата

https://balchik.bg/bg/infopage/125


При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(1)Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.

Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0.8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 6.6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

  код за вид плащане 44 22 00

3

Данък при придобиване на имущества по дарение

https://balchik.bg/bg/infopage/125

(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0.8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 6.6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

  код за вид плащане 44 25 00

4

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин

 https://balchik.bg/bg/infopage/125

При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

  код за вид плащане 44 25 00

5

Данък върху превозните средства

https://balchik.bg/bg/infopage/125

Данъкът върху превозните средства се заплащат на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни
 • до 31 октомври

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 23 00

6

Патентен данък

https://balchik.bg/bg/infopage/125

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

 • За I тримесечие - до 31 януари
 • За II тримесечие - до 30 април
 • За III тримесечие - до 31 юли
 • За IV тримесечие - до 30 октомври

На предплатилите за цялата година до 31 януари се прави отстъпка 5 на сто

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 14 00

7

Туристически данък

https://balchik.bg/bg/infopage/125

Туристическия данък се внася до 15 число на месеца, следващ този, през който са предоставени нощувките

категория 1 *             - 0,60 лв. за нощувка;

категория 2 **           - 0,80 лв. за нощувка;

категория 3 ***         - 1,00 лв. за нощувка;

категория 4 ****       - 1,20 лв. за нощувка;

категория 5 *****     - 1,50 лв. за нощувка.

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 28 00

за задължение от 01.01.2011

(код за вид плащане 44 80 12

за задължение до 31.12.2010)


8

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 14 00

9

Други местни данъци, определени със закон и лихви към тях

https://balchik.bg/bg/infopage/125

пътен данък


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 34 00


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ТАКСИ

В ОБЩИНА БАЛЧИК ПО БАНКОВ ПЪТ

 

 

ВИД ТАКСА

БАНКОВА СМЕТКА

 

1

Такса за битови отпадъци

https://balchik.bg/bg/infopage/4243

Такса за битови отпадъци се заплащат на две равни вноски в следните срокове:

 • до 30 юни
 • до 31 октомври

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

код за вид плащане 44 24 00

2

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

https://balchik.bg/bg/infopage/4243


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД 

  код за вид плащане 44 80 08

3

Такса за технически услуги

https://balchik.bg/bg/infopage/4243


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 80 01

4

Такса за административни услуги, вкл. категоризация на туристически обекти

https://balchik.bg/bg/infopage/4243


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315 BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 80 07

5

Такса за откупуване на гробни места

https://balchik.bg/bg/infopage/4243


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315 BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 80 11

6

Такса за притежаване на куче

https://balchik.bg/bg/infopage/4243


ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 80 13

7

Други местни такси, определени със закон

https://balchik.bg/bg/infopage/4243

За ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти

ОБЩИНА БАЛЧИК

IВАN: BG38UNCR96608497503315

BIC: UNCRBGSF

"Уникредит Булбанк"  АД

 код за вид плащане 44 80 90