• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Н А Р Е Д Б А

ЗА

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

приета с Решение № 29 по Протокол № 7/ 31.01.2008 г.,

на общински съвет - Балчик и влиза в сила от 01.01.2008 година;

изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година;

изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43 от 29.01.2010 година; изм.

и доп. с Решение 732 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.; изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г. ; изм. и доп. с Решение 189, по Протокол № 15 от 26.07.2016 г.; изм. и допълнена с Решение № 30 по Протокол № 5 от 22.12.2016 г.; изм. и доп. с Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г., върната за ново разглеждане от Областен управител на област Добрич, със Заповед № АдК-04-7 от 11.02.2019 г. и повторно приети изм. и доп. с Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.; изм. с Решение № 194 от 7 май 2019 г. Административен съд Добрич отменя Решение № 503 по Протокол № 34 от 29.01.2019 г. и Решение № 516 по Протокол № 35 от 21.02.2019 г.; изм. и доп. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.; изм. с Решение № 152 от 22 юни 2020 г. Административен съд Добрич

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Балчик.


Чл. 2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:

1. Данък върху недвижимите имоти;

2. Данък върху наследствата;

3. Данък върху даренията;

4. Данък при възмездно придобиване на имущества;

5. Данък върху превозните средства;

6. Патентен данък.

7. (НОВА) Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. Туристически данък

8. (НОВА) Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Други местни данъци, определени със закон.


Чл. 3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

 (3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

(4) (НОВА) Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Данъчните декларации по ал. 2 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.


Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) изм. с решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс."

(3) (НОВА) Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.


Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.


Глава втора

Местни данъци

Раздел І

Данък върху недвижимите имоти


Чл.7. (1) изм. и доп. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) изм. и доп. с Решение 503, Протокол № 34/19.12.2013 г.

Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

 

Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Доп. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.

Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот, или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) (НОВА) с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. За имот-държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление

Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.


Чл.10. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща:

1. в брой в касите на Общинска данъчна служба, находящи се в гр. Балчик, пл. "21-ви септември" № 6.

2. по банков път - по банковата сметка на общината;

3. с пощенски запис.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.


Чл.11. (1) изм. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.; изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) изм. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.; изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.


Чл.12. изм. и доп. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

нова ал.1 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.


нова ал. 2 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията собственикът уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.


нова ал. 3 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ от възложителя на строежа след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.


нова ал. 4 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от глава втора на ЗМДТ.


нова ал. 5 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.


нова ал. 6 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 2.


нова ал. 7 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 2 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 2 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.


нова ал. 8 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.


нова ал. 9 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота.


Чл.12а. Нов с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

нова ал.1 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени.


нова ал.2 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя.


нова ал.3 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.


нова ал.4 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването им.


нова ал.5 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване.


нова ал.6 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му.


нова ал.7 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването.


Чл.13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.


Чл.15. (изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година, изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 30 от 22.12.2016 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.8 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.


Чл.16. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

(2) За целите по ал. 1, населените места от общината се разделят на зони, съгласно Приложение № 1 от тази наредба.Приложение № 1 към чл. 16, ал. 2.

 

категория и група населено място

зона

населени места/улици

І-ва категория, 2-ра група

Първа

гр. Балчик, в т.ч.: крайморска алея "Домба", пл. "Кап. Г. Радков" и улиците "Приморска", "Ас. Златаров", "Сребрист бряг", "Гео Милев", "Самара" и "В. Деветакова", "Акад. Даки Йорданов" и "Албенски път", пл. "Възраждане", пл. "21-ви септември" и улиците "Х. Димитър", "Р. Даскалов", "Бенковски", "Д. Дебелянов", "Теменуга", "Иречек", "Дебър", "Шипка", "Славянска", "Бузлуджа", "Етър", "Кирил и Методий", "Бачо Киро", "Ал. Стамболийски", , пл. "Възраждане", "П. Волов", "Ст. Караджа", "Добротица", "Хан Аспарух", "Хан Омултаг", "Кою Райчев", "А. Кънчев", "Пушкин", "В. Априлов", "М. Дринов", "Поп Димитър", "З. Зограф", "Хр. Смирненски", "Д-р Зл. петков", "Хр. Ботев" до спирка "Нов живот", "Г. Раковски", "Й. Йовков", "Драва", "Бяло море", "П. Евтимий", "Ген. Попов", "Д-р Вичев", "Черно море", "Братя Шкорпил", "Дионисополис", "Емона", "В. Преслав", "П. Яворов", "К. Кисимов", "Л. Каравелов", "Пирин", "Мусала", "Ив. Вазов", "Ген. Заимов", "Чайка", "Д-р Д. Желев", "Д-р П. Берон", "Отец Паисий", "Плиска", "Д-р Б. Добрев", "Н. Момчилов" и "Панорамен път", ул. "Ивайло", "Вихрен", "Тимок", "Страцин", "Г. Делчев", "З. Стоянов", "Калиакра", "Крим", "П. Славейков", "Севастопол", "Тузла", "Ю. Венелин", "Шейново"

І-ра категория, 2-ра група

Втора

гр. Балчик, в т.ч.: ж.к. "Балик", улица "Хр. Ботев" от спирка "Нов живот" до Супермаркет "РПК", "Асен Петков", "Баба Райна", "Борис Янев", "Ген. Колев", "Д-р Ж. Бончев", "Инж. Иван Чернев", "Арда", "Варненска", "Вит", "Волга", "Дунав", "Еделвайс", "Искър", "Камчия", "Карвуна", "Ком", "Люлин", "Марица", "Мургаш", "Огоста", "Одесос", "Осъм", "Рила", "Родопи", "Ропотамо", "Росица", "Сакар", "Средна гора", "Стара планина", "Странджа", "Струма", "Тунджа", "Черни връх", "Янтра" и "Ген. Ст. Стоянов"

Вилни зони ІІ-ра категория

без зона

вилни зони "Фиш-фиш", "Сборно място", "Кулак", "Белите скали", "Изгрев", "Овчаровски плаж" и "Момчил"

І-ва категория, 2-ра група

без зона

с. Кранево

І-ва категория, 2-ра група

без зона

КК "Албена"

V-та категория

без зона

с. Оброчище

VІ-та категория

без зона

с. Гурково, с. Сенокос, с. Соколово, с. Ляхово и с. Стражица

VІІ-ма категория

без зона

с. Безводица, с. Дропла, с. Змеево, с. Църква, с. Дъбрава, с. Царичино, с. Пряспа, с. Рогачево и с. Тригорци

VІІ-ма категория

без зона

с. Кремена, с. Бобовец, с. Брястово, с. Карвуна и с. Храброво


Чл.17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

( доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

1. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.

( доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

2. Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2./в сила от 01.01.2011г./


(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.


Чл.18. (1) изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 01 март на същата година.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.


Чл.19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.

 

Нова ал.3 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. В случай, че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.


Чл.20. (1) (НОВА) с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. За новопостроените или придобитите по друг начин имоти собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) (НОВА, в сила от 01.07.2011 г.) с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е предприятие, в декларацията по чл. 14, ал. 1 от ЗМДТ се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(3) (НОВА) с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ."

(4) (НОВА) с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г. Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели."

 

Чл.21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл. 19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

 

Раздел ІІ

Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.


Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.


Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения.


Чл.25. (1) изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл. 25 или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

(2) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.


Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съгласно чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.28. (изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година)

Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца - 0.8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 - 6.6 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.


Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл. 38 и чл. 39 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.30. (1) Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Нова ал. 2 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.


Чл.31. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.


 

Раздел ІІІ

Данък при придобиване на имущества


по дарение и по възмезден начинЧл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

( доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.


Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл. 45 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.34. ( доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.


Чл.35. (изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година, изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

(1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0.8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) 6.6 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2.6 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

( доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Нова (3) При безвъзмездно придобиване на имущества и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност данъкът се начислява в размер на 6.6 на сто.

(4) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.


Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл. 48 от Закона за местните данъци и такси.


Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл.32, ал.3 - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(3) Отменена с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

(4) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.


Чл.37а. Нов чл. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

(1) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени данъците по тази глава за имуществото, което е предмет на сделката или действието.


(2) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. В случаите на ал. 4 установяването от нотариуса на платения данък върху превозното средство - предмет на сделката, се извършва със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а при посредничеството на информационната система на Министерството на вътрешните работи, или със

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие че съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1.


(3) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти. Банките, застрахователните и другите търговски дружества, както и всички други лица, които са влогодържатели или длъжници по ценни книги, пари или друго имущество, което влиза в едно наследство, за което знаят че е открито, са длъжни преди плащането, предаването или прехвърлянето на това имущество да изпратят опис на имуществото на общината по местооткриване на наследството.


(4) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен.


(5) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.


(6) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Срокът по ал. 3 започва да тече от деня, следващ вписването.


(7) Нова ал. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 служителят в общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно задължените лица.

 


Раздел ІV

Данък върху превозните средства


Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:

1. превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.


Чл.39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл.40. ( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

(1) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.

(3) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. Отменена т. 5 на ал. 3 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.

(4) Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32.

(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по ал. 1.

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10) При подаване на декларацията по ал. 1 собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 1 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(12) НОВА с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г. При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.


Чл.41. (изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.)

(1) Изм. ал. 1 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2


1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и определен размер на данъка, както следва:


а) до 55 kW включително - 0,34 за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW;

е) над 245 kW - 2,10 за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:


Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство Коефициент

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент


Над 20 години

Над 15 до 20 години включително

Над 10 до 15 години включително

Над 5 до 10 години включително

До 5 години включително 

1,1

1

1,3

1,5

2,32. екологичният компонент е определен в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категория


Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

1,10


"Евро 3"

1,00

"Евро 4"

0,80

"Евро 5"

0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

0,40(2) Изм. ал. 2 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10,00 лв.

2. къмпинг ремарке - 20,00 лв.


(3) Данъкът за мотопеди е в размер 20,00 лв., а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително - 24,00 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително - 50,00 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително - 70,00 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително - 100,00 лв.

5. (изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 г.)

над 490 до 750 куб. см включително - 100,00 лв.

6. над 750 куб. см - 150,00 лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително - 4,00 лв.

2. над 400 кг - 6,00 лв.

(5) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ 265 по ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 20.12.2012 г.)

Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 65,00 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 130,00 лв.

(6) Изм. ал. 6 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т., но не повече от 12 т., е в размер 20,00 лв. за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

(7) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ 265 ПО ПРОТОКОЛ № 20 от 20.12.2012 г.)

Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси


-

18

11

3618

20

36

8420

22

84

19122

25

247

44425

26

444

78026


28


444

78028


29


430

52029


31


520

85031

33

850

118033

38

1180

179538

-

1310

1780

Б) с три и повече оси

36

38

832

1155


38

40

1155

1596


40

-

1596

2362


(8) Изм. ал. 8 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 80,00 лв.

(9) Изм. ал. 9 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер от 100 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително - 5,00 лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително - 7,00 лв.

3. над 37 kW - 12,00 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 25,00 лв.

(12) доп. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.; Изм. ал. 12 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер от 50,00 лв.

(13) Нова ал. 13 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


(13) (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ 265 ПО ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 20.12.2012 Г.)

Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:


Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

40

80


13

14

80

218


14

15

218

30815

-

308

697

Б) с три оси

15

17

80

138


17

19

138

282


19

21

282

366


21

23

366

564


23

-

564

877

В) с четири оси

23

25

366

372


25

27

372

580


27

29

580

920


29

-

920

1365


Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:

1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1,00 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища - в размер 1,00 лв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,10 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. (ИЗМ. С РЕШЕНИЕ 265 ПО ПРОТОКОЛ № 20 ОТ 20.12.2012 Г.)за един джет - в размер 200,00 лв.

4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 50,00 лв. за всеки започнат бруто тон;

5. за скутери - в размер 3,00 лв. за киловат;

6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,20 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,50 лв. за тон максимална товароносимост.

Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети - 40,00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан - 15,00 лв.

3. за делтаплан - 20,00 лв.

4. за мотоделтаплан - 30,00 лв.

5. за свободен балон - 50,00 лв.

6. за планер - 70,00 лв.


Чл.44. ( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.; Нова т. 5 на ал. 1 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.)

(1) Освобождават се от данък превозните средства на:

1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка, които са със специален режим на движение, както и линейки и пожарни на други лица;

2. дипломатическите представителства и консулства при условията на взаимност;

3. Българският Червен кръст, когато се използват за целите на организацията;

4. лекият автомобил - собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.

5. Нова т. 5 с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

(2) При прехвърляне на собствеността на превозното средство новият собственик не заплаща данъка, ако предишният собственик го е платил за времето до края на календарната година.

(3) Изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. В случаите на обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване.

(4) Нова с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Алинея 3 не се прилага и данъкът се дължи за превозни средства, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, и за превозните средства със служебно прекратена регистрация поради това, че са с табели с регистрационен номер, които не отговарят на изискванията на българските държавни стандарти - БДС 15980 и БДС ISO 7591.


Чл.45. (1) Изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.; изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 3 от настоящата наредба, данък.


(2) Изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.; изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 от настоящата наредба, данък.


(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.


(4) НОВА с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.; изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.


Чл. 46. (1) изм. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.; изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски със следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Нова (3) доп. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.; изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Заплащането на данъка е условие за редовност при периодичния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.


Нова (4) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2

Нова (5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.


Чл.47. изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.


Раздел V

Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл. 204, т. 2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл. 48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.


Чл.50. (изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.)

За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласно Приложение № 2 от тази наредба.


Приложение № 2 към чл. 50.


 

Зона

 

 

Населени места/улици

І-ва


гр. Балчик , КК Албена и с. Кранево


ІІ-ра

Всички останали населени места в Община БалчикЧл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Нова (6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31 от приложение № 4, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение № 4.

Нова (7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят - включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4.

(8) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4, се облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.


Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;

2. изм. с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1-36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел шест от ЗМДТ, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер, за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл. 51, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

 

Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) ( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Лицата подават декларация по ал. 1 за всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от преобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 49, ал. 1 и 2.


Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл. 53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният адрес на пълномощника.

( изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43/29.01.2010 г.)

Нова (3) Извън случаите по ал. 1 и 2 данъчната декларация се подава в Столичната община.

Нова (4) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.


Чл.55. (1) изменен с Решение № 152 от 22 юни 2020 г. Административен съд Добрич. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие - до 31 януари;

2. за второто тримесечие - до 30 април;

3. за третото тримесечие - до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл. 53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен

(3) изменен с Решение № 152 от 22 юни 2020 г. Административен съд Добрич. Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място - в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл. 54, ал. 2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника.


Чл.56. (изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.)

Лицата по чл. 48, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите, посочени в Приложение № 3.


Приложение № 3 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

Патентни дейности,

съгласно чл. 61 от ЗМДТ

 

І-ва зона

ІІ-ра зона

1

2

3

1. Хотели и други средства за настаняване с не повече от 20 стаи - за стая 1 и 2 звезди


25


25

2. Заведения за хранене и развлечения в лева за място за консумация, вкл. и на открити площи или за обект:а) ресторанти:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

6

б) заведения за бързо обслужване:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

в) питейни заведения, с изключение буква "е":

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

2

г) кафе - сладкарници:

-1-2 звезди

5

1

- 3 звезди

10

3

д) барове:

дневни

- 2 звезди

20

5

- 3 звезди

50

10

нощни

- 2 звезди

30

5

- 3 звезди

60

20

е) бюфети, каравани и павилиони - за обект

300

75

3. Търговия на дребно до 100 кв.м. за 1 кв.м. нетна търговска площ

15

2

4. Платени паркинги за 1 място за паркиране

10

10

5. Дърводелски услуги

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За", 0 "Против", 0 "Въздържали се"

300

50

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги

300

40

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали

500

500

8. Обущарски и шапкарски услуги

40

40

9. Металообработващи услуги

300

100

10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги, за 1 работно място

300

60

11. Машинописни и/или копирни услуги на брой устройства

270

180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки на брой работно място

270

130

13. Маникюр, педикюр на брой работно

място

270

60

14. Часовникарски услуги

270

60

15. Тапицерски услуги

300

180

16. Автомивки, ремонт, регулиране и балансиране на гуми

300

190

17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги и др. услуги по техн. обслужване и ремонт на МПС

500

280

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации

300

100

19. Стъкларски услуги

300

100

20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти

270

47

21. Отдаване на видеокасети под наем

300

300

22. Компаньонски и компаньони

3000

3000

23. Масажистки и масажисти

500

500

24. Гадатели, екстрасенси и бионерготерапевти

2000

2000

25. Фотографски услуги

300

200

26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:

18 "За", 0 "Против", 0 "Въздържали се"

100

100

27. Санитарни възли, наети под аренда

300

150

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини

198

50

29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги

50

50

30. Заложни къщи

3000

3000

31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература

30

30

32. Ремонт на компютри, компютърна и др. електронна офис техника (копирни апарати, факс-апарати, принтери и др.)

300

300

33. Игри с развлекателен или спортен характер - за брой съоръжения33.а). Развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монети или жетони

100

100

33.б). Минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла

8

8

33.в). Зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор и билярд - за маса

40

40

34. Фитнесцентрове и спортни зали:

-за кв. м.:

4

1,50

-за фитнесуред:

300

300

35. Химическо чистене, пране и гладене - за брой съоръжения

133

133

36. Мелничарски услуги36.а). Мелници за брашно:- на линеен сантиметър от дължината на млевната линия

18

18

36.б). Мелници за фураж стационарни

600

600

37. Услуги с атрактивен характер37.а). корабчета, на брой

750

750

37.б). лодки, на брой

450

450

37.в). яхти, на брой

900

900

37.г). джетове, на брой

900

900

37.д). влакчета, на място

30

30

37.е). файтони, на място

75

75

37.ж). водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, вкл. надуваеми, водни увеселения, на брой оборудване

150

150

37.з). зимни ски (вкл. ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни, на брой оборудване

150

150

37.и). въртележки, виенски колела, блъскащи колички, велосипеди и рикши, на място

150

150

37.к). детски колички и моторчета, на брой

150

150

37.л). стрелбища, на брой

300

300

38. Обучение на водачи на МПС - за едно


МПС38.а). мотопеди, мотоциклети

200

200

38.б). други МПС

400

400

39. Услуга "Пътна помощ" на ППС - дейност с 1 ППС

2000

2000

40. Услуга със земеделска и горска техника, за брой техника40.а). комбайн

330

330

40.б). трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини

110

110

40.в) прикачни, навесни и стационарни машини

11

11

 

(НОВ) Раздел VІ

с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г

Туристически данък


Чл. 57 (с Решение № 30, протокол № 5 от 22.12.2016 г. нова ал. 6)

(1) С туристически данък се облагат нощувките.

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

(6) НОВА с Решение № 30, протокол № 5 от 22.12.2016 г. Лицата по ал. 2 са длъжни ежемесечно да подават информация в съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.


Чл. 58 (ал. 1) (изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; изм. с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г.) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,20 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,50 лв. за нощувка


(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) (отм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г., обявена за противоконституционна с РКС № 5 в ДВ бр. 30 от 2012 г.)

(5) (отм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г., обявена за противоконституционна с Решение 5 в ДВ бр. 30 от 2012 г.)

Чл. 59 (изм. с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.)

Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма.НОВ РАЗДЕЛ VІІ

от чл. 60 до чл. 66

с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл. 60 (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози.

Чл. 61 (1) ( изм. на ал. 1 с Решение № 30, протокол № 5 от 22.12.2016 г.) Размерът на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година се определя в размер на 300 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 62 (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.

Чл. 63 Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на съответната община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 64 ИЗМЕНЕН с Решение № 152 от 22 юни 2020 г. Административен съд Добрич. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2)отменена с Решение № 152 от 22 юни 2020 г. Административен съд Добрич.


Чл. 65 Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 66 Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.


Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. За 2008 г. размерът на местните данъци се определя в срок до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размер за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък - размерите, които са били в сила за 2007 г.


§ 2. До определяне на размера на местните данъци за 2008 г. от общинския съвет данъкът при придобиване на имущества по чл. 33, ал. 1 и 2 от Закона за местните данъци и такси и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.

§ 3. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на данъка върху недвижимите имоти, съответно първата вноска на данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 31 март до 30 юни.

(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.

§ 4. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси до 30 април 2008 г.


§ 5. (1) За 2008 г. първата и втората вноска на окончателния годишен (патентен) се внасят в срок до 30 април 2008 г.

(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал.1 се прави отстъпка от 5 на сто.


§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.


§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и е приета с Решение № 29 по Протокол № 7 от редовно заседание на общински съвет - Балчик, проведено на 31.01.2008 г., и влиза в сила от 01.01.2008 година; изм. и доп. с Решение 220 по Протокол № 26/22.01.2009 година;, изм. и доп. с Решение 504 по Протокол № 43 от 29.01.2010 година; ; изм. и доп. с Решение 732 по Протокол № 58 от 31.01.2011 година; изм. с Решение 27 по Протокол № 4 от 15.12.2011 година;изм. с Решение 265 по Протокол № 20 от 20.12.2012 г.; изм. и доп. с Решение 503 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.; изм. и доп. с Решение 189, по Протокол № 15 от 26.07.2016 г.


§ 8. НОВ с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г

(1) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.

(2) Декларацията по чл. 57, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.

§ 9. НОВ с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.

Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация, по утвърден образец от кмета, с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.

§ 10. НОВ с Решение 732, Протокол № 58/31.01.2011 г.

Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат с изключение на чл.20, ал. 2, които влизат в сила от 01.07.2011 г.

§ 11 Промяната на Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат, Промяната в Наредбата влиза в сила след датата на обнародването и в местния печат, с изключение на чл. 60 до чл. 66, които влизат в сила от 01.01.2017 г., с Решение 189, Протокол №15/26.07.2016 г.

Промяната на Наредбата с Решение № 29 по Протокол № 4 от 19.12.2019 г. влиза в сила след датата на обнародването й в местния печат.


НИКОЛАЙ КОЛЕВ,

Председател на

Общински съвет

Балчик

Прикачени файлове: