ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 116/ 09.02.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ II (ПИ 53120.503.511), кв. 72 по плана на с. Oброчище, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти собственост на възложителя, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно засторяване "Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-4/ 21.01.22 г. 


Прикачени файлове: