ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 118/ 09.02.22 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ VI (02508.55.52) кв. 1 по плана "Стопански двор", гр. Балчик и ПУП-План за застрояване новообразуваните урегулиран поземлени имоти, в съответствие с параметрите на устройствена зона за предимно производствено  -"Пп"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-3/ 14.01.22 г.     Прикачени файлове: