ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 119/ 22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ XXIII (ПИ 48982.501.178), УПИ III (ПИ 48982.501.179), УПИ IV (ПИ 48982.501.179), и УПИ XVI (ПИ 48982.501.496) кв. 19 по плана на с. Царичино, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно засторяване "Жм". 


Прикачени файлове: