ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с решение № 467, протокол № 29 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 21.12.2021 г. е допуснато изработването на ПУП ПП за захранващ водопровод за поливна система от ПИ 0673.502.93 по КК на с. Брястово до ПИ 18160.69.24, 18160.69.25, 18160.69.35 и 18160.70.9 по КК на с. Гурково, Община Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-16/ 10.09.2021  г.        Прикачени файлове: