• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

На основание  чл. 35, ал. 1 от ЗОС;  чл. 44 от  НОРПУРОИ  на  ОбС - Балчик, приета  с  Решение  №238/27.02.2009 г. на  ОбС-Балчик,  Решения № 438/25.11.2021 г., № 447/22.12.2021 г., № 448/22.12.2021 г., № 450/22.12.2021 г. на Общински съвет Балчик  и във връзка със Заповед  № 96/02.02.2022 г. на Кмета на Община Балчик.

        ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:  

               1.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.9 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми",  община Балчик  с площ 451.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 13 390.00 лева  /тринадесет хиляди триста и деветдесет лева/.

               2.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.52 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 306.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 9 085.00 лева  /девет хиляди и осемдесет и пет лева/.

               3.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.53 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 260.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 7 719.00 лева  /седем хиляди седемстотин и деветнадесет лева/.

              4.Незастроен неурегулиран поземлен имот с идентификатор № 02508.81.76 по кадастралната карта на град Балчик, местност „Двете чешми", община Балчик  с площ 401.00 м2, при начална цена за провеждане на търга 11 905.00 лева  /единадесет хиляди деветстотин и пет лева/.

               Търгът ще се проведе на 01.03.2022 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА - Балчик в сградата на пл. "21 септември"  № 6.

               Закупуването на тръжни книжа - всеки работен ден от 14.02.2022 г. до     25.02.2022 г. на касата на ОбА - Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 15.30 часа на 25.02.2022 г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  25.02.2022 г. информационния център на Община Балчик.


     За справки : тел.  0579 7-10-41  М.Караиванова,  Й.Денева