Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИЯ

 

 

 

            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 44/ 17.01.2022г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП- План за регулация за УПИ II,  кв. 29 ( ПИ 02508.72.95) с отреждане за производствени и складови дейности по плана на гр. Балчик, община Балчик,  ПУП- План за застрояване за  УПИ II (ПИ ПИ 02508.72.95), УПИ XXV (ПИ 02508.72.93, ПИ 02508.72.101, ПИ 02508.72.142, ПИ 02508.72.154, ПИ 02508.72.155) кв. 29 по плана на на гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за предимно производствено  -"Пп", така както е показано с черен, червен, син и зелен цвят в графичната част, представляваща неразделна част от настоящата заповед.
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: