ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 36/ 14.01.22 г. е допуснато изработването на изменение на ПУП - План за регулация, одобрен със Заповед № 24/04.11.1985г., издадена от ИК  на ОНС-Толбухин за УПИ за улични отсечки от о.т. 11 до о.т. 10; от о.т. 30 до о.т. 31; от о.т. 33 до о.т. 32;  УПИ XVI, кв.3, друг терен урбанизирана територия ПИ 53120.505.36, ПИ 53120.505.34, УПИ IX, УПИ XVIII, УПИ XIX, УПИ XVII, УПИ  VIII, кв. 10 и УПИ X, УПИ XI, ПИ 53120.505.431, кв. 11 по ПУП за в.з. „Фиш-фиш",  с отреждане на новообразувания имот за техническа инфраструктура, съгласно преписка с  вх. . № УТ-2002-2/ 13.01.22 г.. 


Прикачени файлове: