ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 21/ 11.01.22 г. е допуснато изменение на ПУП - План за регулация за УПИ LXXIV (ПИ 02508.51.19), УПИ LXXV (ПИ 02508.51.20), УПИ XV (ПИ 02508.51.21) и УПИ LXXVI (ПИ 02508.51.50 кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", община Балчик, гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-22/ 29.11.21  г. 


Прикачени файлове: