Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 253/ 26.03.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ XXXII (ПИ 02508.70.139), УПИ XXXIII (ПИ 02508.70.143) УПИ XXXIV (ПИ 02508.70.144) кв. 20 по плана на, гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ XXXIII (ПИ 02508.70.143) УПИ XXXIV (ПИ 02508.70.144) кв. 20 по плана на, гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Жилищно застрояване "Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-25/ 10.08.2021 г.         
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: