ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1587/ 21.12.21 г. е допуснато изработването на ПУП-ПРЗ за УПИ VI (ПИ 53120.502.222), кв. 20 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-41/ 19.11.21 г.. 


Прикачени файлове: