Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1550/ 15.12.2021 г. е одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXV (ПИ 53120.502.522), УПИ XXVI (ПИ 53120.502.523), УПИ XXIV (ПИ 53120.502.513), кв. 66 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ XXV (ПИ 53120.502.522),  кв.66 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-27/ 30.08.2021 г.     
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването
Прикачени файлове: