Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед 1588/ 21.12.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП– П3 за ПИ 02508.9.386  по КК на гр. Балчик, м-т. „Kулака”, Община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов“, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-31/ 16.11.2021 г.       
           

           

Прикачени файлове: