Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Балчик за периода 2014-2020 г. приет с решение № 441, Протокол № 27 от 25.11.2021 г.

Прикачени файлове: