ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1469/ 26.11.21 г. е допуснато изработването на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.81.4 по КК на гр. Балчик, м-т. „Двете чешми", общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-39/ 25.10.21 г.     
Прикачени файлове: