ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1340/ 29.10.21 г. е допуснато изработването на ПУП - ПЗ за ПИ 39459.504.8  по КК на с. Кранево, общ. Балчик,
м-т. „Поляните", в съответствие с параметрите на устройствена зона съгласно ОУП за Вилно застрояване "Ов1", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2060-19/ 18.10.21 г.        
Прикачени файлове: