Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 1269/ 19.10.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ VI (ПИ 53120.503.25) с отреждане за паркинг и УПИ V (ПИ 53120.503.26) с отреждане за жилищно застрояване кв. 33 по плана с. Оброчище, община Балчик, и ПУП- План за застрояване за  УПИ V (ПИ 53120.503.26), кв. 33 по плана с. Оброчище, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-13/ 16.04.2021 г., № УТ-2117-13-004/ 10.06.2021 г.             
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: