ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1136/ 16.09.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XXVI (ПИ 02508.8.69), кв. 24 по плана на в.з. „Сборно място", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-28/ 04.08.21 г.           Прикачени файлове: