ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 1238/ 12.10.21 г. е допуснато изработването на изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ X, кв. 250 по ПУП на с. Кранево, община Балчик, с цел обединение на УПИ., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-7/ 29.06.20 г.     Прикачени файлове: