ОБЯВЛЕНИЕ


Община Балчик съобщава на заинтересошаните граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх.№УТ-2117-23/22.072021г. за одобряване на проект на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.9.263 по КК на гр.Балчик, м-т."Кулака",община Балчик.

Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

На основание чл.128 ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Прикачени файлове: