Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 921/ 23.07.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план ПУП - План за регулация за УПИ LXXII (ПИ 02508.51.51) и УПИ LXXIII (ПИ 02508.51.52) кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за  УПИ LXXII (ПИ 02508.51.51), кв. 12 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, община Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-16/ 13.05.2021 г.       
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.      Прикачени файлове: