ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 775/ 23.06.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XXIII (ПИ 53120.502.522) кв. 66 по плана на с. Оброчище, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с устройствена зона за Жилищно застрояване -"Жм", съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-22/ 14.05.21 г.       
Прикачени файлове: