• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 834/ 05.07.2021 г. e одобрен ПУП-План за застрояване за ПИ 03174.52.527 по КК на с. Безводица, община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за -  за предимно производствена зона (Пп), съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-15/ 10.05.2021 г.     
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: