Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № № 680/ 11.06.2021 г. e одобрен ПУП - План за регулация за ПУП - План за регулация за УПИ LVII (ПИ 02508.6.251), УПИ LVIII (ПИ 02508.6.252), УПИ LIX (ПИ 02508.6.262), УПИ LX (ПИ 02508.6.261, ПИ 02508.6.262), УПИ LXI (ПИ 02508.6.258), УПИ LXII (ПИ 02508.6.257), УПИ LXIII (ПИ 02508.6.255, ПИ 02508.6.256) и УПИ LXIV (ПИ 02508.6.253),  кв.11 по плана на в.з. „Овчаровски плаж", общ. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ LXIV (ПИ 02508.6.253),  кв.11 по плана на в.з. „Овчаровски плаж", общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване -„Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-10/ 15.03.2021 г.     
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаванетоПрикачени файлове: