• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 28.05.2021 г.На основание чл. 26, ал. 5 от Закон за нормативните актове „След приключването на обществената консултация по ал. 3 и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения.

по Проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик

представям на вниманието Ви следната

СПРАВКА ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

И ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИТЕ:

 

По предложенията от обществено обсъждане, проведено на 11.05.2021 г., 10.00 ч. в заседателната зала на ОбС - Балчик, по реда на тяхното протоколиране:

1.     По предложението на г-н С. Господинов за удължаване на указания в проекта час за престой от 09.00 до 18.00 ч. да стане до 22.00 ч. се приема.

2.     По предложенията на граждани, както следва:

2.1. Да се включат улиците от кръстовището до Албена - до Болницата -

2.2. Да се предоставят и абонаменти за 24 ч., за румънски и други туристи -

2.3. Да се включат Ехо, пътя до Двореца и паркинга на Двореца, ул. „Самара" да

2.4. Ако живущите имат право, дали работещите на същите улици ще имат право на служебен абонамент и до колко паркоместа, в случая ако бизнесът е свързан с РЕНТАКАР и изисква реклама на услугата -

2.5. Да бъде разширен обхвата на зоната до септември -

2.6. Дали ще има разширение в посока „Ехо" - „Двореца" -

2.7. Да бъде разширен обхватът и през уикендите и официалните празници през цялата календарна година -

2.8. Да се забрани улицата на „Ехо"-то -

2.9. Намаляване на таксата от 2 лв. на 1 лв. -

2.10. Да се включат Кранево и „Двореца" -

2.11. Електромобилите да не се освобождават от такса -

2.12. Да има 15 мин. Гратисен период -

2.13. Да се забрани паркирането между хотел „Лотос" и Морска гара

2.14. Таксата за един час престой да е 1 лев, а не като предвидените 2 лева на час. (Каквато е практиката в областните градове Добрич и Варна).

2.15. Гратисен престой 45 минути без заплащане на такса за синя зона.

2.16. Предвиденият служебен абонамент за работещите в търговските обекти в обхвата на „синята зона" да е на стойност 30 лева на година.

2.17. Предоставяне на възможност на гражданите на Балчик за закупуване на годишен абонамент на стойност 30 лева за един автомобил за ползването на „Синя зона"

2.18. Да се определи дял от приходите от платеното паркиране на територията на Община Балчик в размер на 30% за финансиране на регулярен /при нормално времетраене на преминаване/ и удобен градски транспорт вкл. по маршрут пл. „Рибарски"- алея „Възкресия Деветакова"- „Прашен паркинг"- Паркинг „Двореца", за времето за действие на режима на платено паркиране /сезонно/.

2.19. Да се премахне от проекта и да се предвиди промяна в Плана на организация на движението, като се забрани паркирането и престоя по всяко време на денонощието в частта на ул. „Приморска", в отсечката между х-л Селена и вход на паркинг „Морска гара"

2.20. Да се прибавят ул. „Дионисополис" и подземният паркинг към обхвата на  проекта на наредбата вкл. да се приложи към тях условието залегнало и сега в проекта, а именно да бъдат ограничени местата за служебен абонамент до 15% от общия брой места.

2.21. Да се избере техническо решение, което позволява паркиране и престой в улиците и паркингите в обхвата на проекта в рамките на 20 минути преди необходимостта от заплащане на такса или налагането на санкция.


 Не се приемат при следната обосновка:

       Въвеждането на зони за контролирано паркиране е доказан най - ефективен инструмент в европейската практика за намаляване на трафика, преустановяване на безразборното паркиране и осигуряване на безопасност и сигурност на пешеходците. След въвеждането на почасовото платено паркиране в гр. Балчик и постигане на очакваните резултати община Балчик ще мотивира нуждите от разширяване на обхвата на зоните за платено паркиране на територията на община Балчик. Съществуването на зона за платено паркиране в град Балчик ще предостави възможност за осигуряване на ред при паркирането, спазване на Закона за движение по пътищата, ще ограничи безразборното паркиране в крайморската част на града и значително ще улесни предвижването на пешеходци, родители с детски колички и колоездачи по обозначените за това места, които не са заети от ППС. Очаква се значително подобряване на възможностите за паркиране, облекчаване на трафика в крайморската част на града, което би позволило извършването на устойчиви инвестиции в пътната инфраструктура и пешеходните зони.Обществените потребности налагат създаване на политика на контрол на паркирането, с цел осигуряване на възможност на живущите в съответната зона за паркиране да имат достъп до близки до дома им паркоместа, съответно- стопанските организации да могат да осъществяват по-лесно дейността си, осигурявайки възможност за паркиране на своите клиенти, гости и посетители на града.  Предложенията по т. 2, ще бъдат взети предвид при бъдещи изменения на условията, съобразно придобития опит и резултати по време на действие на системата за управление на платеното паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.


----

Относно получен писмен коментар /на и-мейл/ от адв. А. Атанасов:

 За разлика от предстсвеният за обществено обсъждане  проект на подзаконов нормативен акт НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, §16, т.18б на ЗДвП , в редакцията  си от  ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 07.07.2020 г. използва  термина „Индивидуално електрическо превозно средство" , като дава и следната легална дефиниция , а именно "пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 км/ч, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 кг. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания."


Използваният термин в проекта  на наредба е "електромобил". Разликата би създала възможности за некоректно тълкуване или прилагане на подзаконовия нормативен документ, който при това би следвало и да е синхронизиран с нормативния акт от по-висока степен, в случая ЗдвП.


С уважение,

адв. Асен Атанасов

 ----

Обосновка и нанасяне на уточняваща редакция по разгледано предложение за прецизиране на текст от проект Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик - подложена на обществено обсъждане:

Съгласно чл. 8 от Закон за нормативните актове, „Всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен НЕУРЕДЕНИ от тях обществени отношения с местно значение"! Разбира се, че това „доуреждане" се следва да е в синхрон с нормативния акт от по-висока степен. В тази връзка, безспорно засега в ЗДвП липсва легална дефиниция на „електромобил", „екологично превозно средство" или пък „електрически автомобил"...но:

В Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност в Република България са изложени приоритетите на Стратегията за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства и необходимостта от осигуряване на регулаторна рамка, която да позволи създаването на благоприятни условия за тяхното навлизане, прилагане на предвижданите на ниво ЕК мерки в тази връзка. Набляга се над необходимостта от приемане на специални програми за насърчаване и ускорено навлизане на тези електрически превозни средства, които програми да включват освен данъчни стимули и специални улеснения и бонуси за движение и ПАРКИРАНЕ на „екологичните превозни средства". Елементи от този национален план намират своето отражение в национални стратегически документи, какъвто е проекта на Стратегия за устойчиво развитие на Р. България. Следвайки стратегическите документи на ЕС, нивото на технологично развитие и готовността за навлизане на пазара, както и практиката на отделните държави-членки, обект на преференциално третиране „ще бъдат следните групи екологични пътни превозни средства:

*електрически превозни средства - МПС, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене;

*хибридни автомобили - МПС, които използват две или повече системи за задвижване от различен тип - електрически двигател и двигател с вътрешно горене /бензин или дизел/;

*моторни превозни средства - пътнически автомобили, отделящи емисии на СО2 до 120г/км;

*микробуси - до 175 г/км и автобуси - изискванията по EUROV".

„Вземайки под внимание категоризацията на пътните превозни средства за нуждите на типовото одобряване по ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА, в рамките на посочените групи към Плана се включват следните категории пътни превозни средства:

*МПС за превоз на пътници от категория „М";

*МПС за превоз на товари  от категория „N1" /до 3.5 тона/;

*Мотопеди, мототриколки и леки МПС от категория „L" - само за електрически ПС.

Коментира се възможността за освобождаване/облекчаване на пътните такси за ползване на пътната инфраструктура /винетни такси/. Цит. „Със ЗИД на ЗП следва да се въведе регламентация на новите категории екологични автомобили, идентични с тези в ЗИД ЗДвП...."

В Националния план се сочи също, цит. „За постигането на добри резултати в непродължителен срок от решаващо значение е инициативата и приноса на МЕСТНИТЕ ОРГАНИ за управление. ...Отговорни за изпълнението са общините и общинските съвети."

Вярно е, че ЗДвП предвижда „Особени правила за някои участници в движението" Раздел XVIII. Визирани са и водачите на индивидуално електрическо средство. Вярно е и, че в §6, т. 18 от ДР на ЗДвП е изложена дефиниция за „индивидуално електрическо средство". С чл. 80а, ал. 4, т. 2 ЗДВП предвижда определянето с наредба на общински съвет реда за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване. Не този вид превозни средства обаче са визирани в чл. 6, ал. 3 от проекта на общинската наредба!

Съгласно чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ /посл. ред. изм. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) - „Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013". Според §1т. 35 от ДР на същия закон "Електрически автомобили" са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене. Съответно, §6, т. 12, б. „а" от ДР на ЗДвП гласи, че "Автомобил" е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;

...

т.е. терминът „електромобил" в случая не визира „Индивидуални електрически превозни средства" по смисъла на закона.


Вносителят на проекта на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, счита, че въпреки настоящо изложеното, е удачно с оглед избягване на недоразумения, некоректно тълкуване или прилагане на подзаконовия нормативен документ, да прецизира още разглежданата разпоредба - чл. 6, ал. 3,

като ПРЕДЛАГА следната й доуточняваща  редакция:

Чл. 6, ал. 3 да се измени в следня начин:

(3) Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, индивидуалните електрически превозни средства по смисъла на Закон за движение по пътищата и освободените от данък по смисъла на чл. 58, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси електрически автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013.

                  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Да се допълнят с нови т. 5 и т. 6 със следното съдържание:

т. 5 „Индивидуално електрическо превозно средство" по смисъла на тази наредба и съгласно §6, т. 18б от Допълнителни разпоредби на Закон за движение по пътищата  е: пътно превозно средство, оборудвано с електрически двигател/и и максимална конструктивна скорост, надвишаваща 6 km/h, без или със място за сядане с височина на точка R (референтна точка на седене), ненадвишаваща 540 mm, когато превозното средство е с не повече от две колела или с височина на точка R, ненадвишаваща 400 mm, когато превозното средство е с три или повече колела, със собствена маса до 50 kg. Не са индивидуални електрически превозни средства инвалидните колички, обслужващи лица с увреждания.

т. 6 "Електрически автомобили" по смисъла на тази наредба и §1, т. 35 от Допълнителни разпоредби на Закон за местните данъци и такси са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква "а" от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.


Вносител на проекта:


Николай Ангелов -

Кмет на Община Балчик---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

публикувано на 26.04.2021 г.


ПОКАНА

по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА,


        Представям на Вашето внимание проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик.

        Каня Ви на 11.05.2020 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Балчик, находяща се на пл. "21-ви септември" №6 да участвате в обсъждане и обществени консултации, свързани с предложеното изменение на нормативния акт.

 

С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На основание чл. 26 от Закон за нормативните актове, Община Балчик представя на вниманието на обществеността за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица проект на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, ведно с мотивите за необходимостта от нейното приемане.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на Община Балчик за даване на предложения и становища относно проекта на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Общинска администрация на адрес: гр. Балчик, пл."21-ви септември" №6, в рамките на работното време от 08.00 ч. до 16:30 ч., или чрез: Факс: 0579/74118, Интернет страница: www.balchik.bg; Електронна поща: mayor@balchik.bg, лице за контакти г-н Д. Димитров - зам.-кмет „УТТЕМСЕ"

В изпълнение на законовите разпоредби, предлагаме на вниманието на всички граждани и юридически лица, както и на компетентния за одобрението му орган, следния доклад:

 

МОТИВИ

За приемане на Наредба за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства на територията на Община Балчик:

1.   Причини, които налагат приемането на наредбата:

Материята относно реда за престой и паркиране на пътни превозни средства е уредена в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото прилагане, както и частично, и несистематизирано в настоящо действащите, приети от ОбС - Балчик наредби, например Наредба за управление на общинските пътища в община Балчик, Наредба за обществения ред на територията на Община Балчик, Наредба за изграждане, стопанисване, контрол и опазване на зелената система на територията на Община Балчик, Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик, поради което е необходимо текстовете в цитираните наредби да бъдат систематизирани, доразвити и обединени  в един нормативен акт. Приемането на наредбата е продиктувано и от необходимостта за подобряване на организацията на движение и паркиране. Очакват се икономически, още съществено социален и екологичен ефект за града. Към момента липсва специфична /местна/ регламентация при организиране на паркирането, поради което, въпреки наличието на места за безплатно и платено паркиране, се наблюдава трудноконтролиращо се паркиране в нарушение на ЗДвП, което затруднява участниците в движението и гражданите, като създава предпоставки за ПТП с автомобили и пешеходци, особено през туристическия сезон и повишения тогава автомобилен и човекопоток, включая семейства с малки деца.

Практиката показва, че след въвеждане на участъци от сини зони в населените места се наблюдава значителна регулация и по-висока дисциплинираност при паркирането, както в самата синя зона поради завишения контрол и налични средства - технически, финансови и човешки, за осъществяване на нужния контрол, така и в прилежащите й зони. Публичните органи са отговорни за провеждането на политика, насочена към устойчивото и екологично развитие. В този смисъл, в различни градове в Европа и България са предвидени различни методи, средства, механизми за ограничаване използването на моторни превозни средства, като например насърчаване използването на електрически такива, ограничаване достъпа до определени зони на населеното място или на определена категория автомобили в тези части, насърчаване използването на обществен транспорт и други с оглед спецификата на населеното място. Чрез въвеждането на зони за платено паркиране в определени часове на денонощието се цели именно и този ефект - подобряване на екологичната обстановка в града посредством намаляване на вредните емисии, излъчвани от изгорелите газове на МПС, предизвикани от интензивния трафик през туристическия/летния сезон и повишаване комфорта в тази връзка на туристите, отседнали в курортния ни град, плажуващи и населението на града като цяло.

Не на последно място, чрез регламентирането на зони за паркиране и тяхното обособяване, с настоящата наредба ще се регламентират и осигурят по-голям брой паркоместа, предназначени за хората с увреждания. При сегашната обстановка, такива места не са обособени, не са „гарантирани" като възможност и не само на паркингите, но и на места по улиците, обособени като места за безплатно паркиране автомобилите на хора в неравностойно положение.

2.   Целите, които се поставят с приемането на настоящата наредба:

Да се предостави алтернатива, да се постигнат дисциплиниране, превенция и повишена организация на иначе безконтролно паркиране. Да се оптимизира трафика и да се гарантира безопасното движение и паркиране на автомобили и да се ограничат предпоставките за възникване на ПТП. Предлаганата наредба ще даде възможност да се осъществи контрол при паркирането на постоянно нарастващия брой автомобили, особено през летния сезон, както в зоните за платено паркиране, така и в целия град поради подобряване капацитета на контролните органи и ресурсното обезпечаване. Предвид градоустройствените особености, се предвижда да се използват оптимално и повишено безопасно възможностите на уличната мрежа за обособяването на паркоместа.

Цели се също така увеличаване използването от гражданите на алтернативни средства за градска мобилност и опазване качеството на въздуха и околната среда. Основен приоритет е да се изгради подходящ режим на паркиране, който да се превърне в достъпна и удобна услуга за всички жители и гости на града, да се облекчи трафика, който целогодишно, но и особено през летния туристически сезон е най-проявен в централната улица, в близост до крайбрежната алея, хотели и плажове, но и в централната част на града.


3.   Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на наредбата ще са необходими средства, които се предвижда да се осигурят по следния начин:

- използване и оптимизиране на ресурси, използвани към настоящия момент за осъществяването на контрол върху движението - поставяне на вертикална сигнализация и  хоризонтална  маркировка,  упражняване  на  контрол  за  неправилно паркиране на ППС, обслужване (стопанисване и експлоатация) на места за паркиране - паркинги общинска собственост, монтаж и обслужване на технически средства тип Паркомат, закупуване на хардуер и софтуер за контрол и централизиране на системата, специализиран автомобил и други дейности. Разходите за прилагане на наредбата ще бъдат за сметка на бюджета на Община Балчик.

- Прилагането на наредбата ще доведе и до генериране на приходи -такси и цени предвидени в наредбата, формирани на разходо-оправдателен принцип, което предполага в голяма степен покриване на нужните за приложението на наредбата разходи от приходите от нейното приложение.

- Максимален размер на инвестиционните разходи - 95 000 лв.


4.   Очаквани резултати от прилагането на наредбата, включително финансовите такива:

Очакваните резултати биха могли да се обобщят по следния начин:

- Започване и последващо с времето доразвиване с повишавана ефективност - политика за ограничаване на трафика в напрегнатите зони на града;

- Въвеждане на ефективни и ефикасни механизми за контрол на паркирането на ППС;

- Осигуряване на достъпна градска среда за всички - чрез обособяване на места за паркиране и отграждане на пешеходни пътеки, тротоари и алеи с препятстващи паркирането на автомобили средства;

- Подобряване мобилността на представители от уязвими социални групи - хора с увреждания чрез обособяване на части от тротоари за пешеходни зони с достатъчно ширина, съобразена с размерите на технически средства за придвижване на хора с увреждания, както и предоставяне на съответен брой обособени за паркиране на автомобилите им места;

- Подобряване на средата за живот чрез редуциране на вредните емисии, отделяни от ППС в посочените райони;

- Драстично намаляване на потока автомобили в новите райони, обхванати от зоните за платено паркиране, които понастоящем се превръщат в безплатни паркинги за посетителите на зоните за платено паркиране и безразборно, неправилно паркиране.

- Създаване на по-добра градска среда за всички.

- Във финансов аспект, планираната ефективност от въвеждане на регламентация в паркирането за период от 36 месеца е над 1 милион лева.


5.   Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на Европейската харта за регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗДвП/ с тях. Предвидените разпоредби целят подобряване на възможностите на местната власт за осигуряване на достъпна градска среда и на хората с увреждания, в съответствие с чл. 26 от Хартата за основните права. Останалите разпоредби също са съобразени с приложимото право на ЕС и не противоречат на релевантни императивни разпоредби.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ПРОЕКТ

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК

 

Раздел I


Общи положения


Чл.1 (1). Наредбата урежда условията и реда за платено паркиране на територията на Община Балчик в зоните, определени с решение на Общински съвет Балчик, както и издаването на стикери и карти.

(2). Общинският съвет определя зони за платено  паркиране на МПС, с допустима максимална маса до 3 т. и на автобуси до 12 пътнически места, в определени дни на седмицата, часове на денонощието, на райони, пътища и части от пътища, публична общинска собственост, с граници и цветова индивидуализация съгласно  графична  част  Приложение 1 към настоящата наредба.

Чл.2. (1) Кметът на Община Балчик със заповед въвежда в експлоатация райони, пътища и части от пътища, определя временни и постоянни ограничения при паркиране, съгласно предоставените му по закон правомощия, съобразно схеми, приети от Общинския съвет. По същия ред се извършва и закриването на участъци и улици от зоните.

(2) Със заповед кметът има право да ограничи временно - за срок до 14 дни, частично или цялостно, достъпа до райони, пътища и части от пътища от зоните, в случаи на провеждане на заявени по съответния ред мероприятия от частен или обществен характер.

Чл.3. (1) Общинският съвет определя размера на цените, които се заплащат за паркиране по тази наредба.

(2) Заплащането на цените по тази наредба се извършва към общинско дружество „„Кибела 2014" ЕАД.

Раздел II

Режим на платено кратковременно паркиране на моторни превозни средства (МПС) - „Синя зона"


Чл.4.(1) Зоните за платено кратковременно паркиране се обозначава с пътна маркировка и неподвижен пътен знак, представляващ информационна табела, в който са посочени условията за паркиране на МПС в зоната, размера на цената за паркиране, начина на заплащане и принудителните мерки, прилагани съгласно ЗДвП.

(2) Режимът на платено кратковременно паркиране е валиден за всички дни от седмицата в часовия диапазон от 09.00 ч. до 18.00 ч., за периода от 1 юни до 30 септември.

(3) При необходимост, режимът на платено паркиране, часовият и времеви диапазон на платеното паркиране, може да бъде променян с решение на Общински съвет.

Чл.5. В зоната за платено кратковременно паркиране се спазват правилата за паркиране по ЗДвП и тази наредба.

Чл.6. (1) Заплащането на цените по този раздел се извършва по един от следните начини:

1. С талон, издаван от общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД /по образец, утвърден от кмета на общината/, върху който трайно се отбелязва началния момент на паркирането, чрез задраскване или перфориране на годината, месеца, деня, часа и минутите. Талонът се поставя зад предното обзорно стъкло на автомобила от страната на водача на видимо място, даващо възможност за осъществяване на контрол.

2. Чрез изпращане на кратко текстово съобщение на номер, посочен в пътен знак - информационна табела, описана в чл. 4.

(2) Освобождават се от цените по ал. 1 обозначени моторни превозни средства със специален режим на движение на:

- Спешна медицинска помощ;

- Териториални звена „Пожарна безопасност и защита на населението";

- Главни и областни дирекции на МВР;

- Служба „Военна полиция";

(3). Освобождават се от цените по ал. 1 автомобилите, собственост на Община Балчик, електромобилите и двуколесните МПС.

Раздел III

Режим на платено паркиране на МПС - служебен абонамент - „Синя зона"

Чл.7. (1) На райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, в рамките на специално обозначени за това места, може да се въвежда режим на платено паркиране „Служебен абонамент", за юридически лица, еднолични търговци, лица упражняващи свободна професия, нотариуси и частни съдебни изпълнители, вписани в съответните регистри, съгласно действащото законодателство на територията на Република България  които  са  собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти, за което се заплаща цена в размер, определен от Общинския съвет.

(2) Платено паркиране „Служебен абонамент" по ал.1 е във всички дни от седмицата, като специално обозначените за това места, не могат да надвишават 15% от общия брой предвидени места за платено паркиране.

Чл.8. (1) За ползване режима на платено паркиране „Служебен абонамент", заинтересованите лица  подават заявления по образец  до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД.

(2) Редът и начинът за  ползване на режим платено паркиране „Служебен абонамент" се определя от Кмета на общината .

 (3) На лицата, получили право на „Служебен абонамент" по реда на ал.2 и след заплащане на съответната цена на услуга се предоставя  и се издава  документ, удостоверяващ правото на  ползване.

Чл. 9. Местата за паркиране по чл. 7, ал. 1 се сигнализират със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка .

Чл. 10. Забранено е паркирането на други моторни превозни средства на обозначените съгласно чл.9  места, освен за автомобили, определени от ползвателя на местата.

Чл. 11. Временно ограничаване паркирането на местата в режим „Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Община Балчик мероприятия, се допуска със заповед на кмета на общината.

Раздел IV

Режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес - „Синя зона"

Чл.12. В зона с въведен режим за платено паркиране, може да се въвежда режим на платено локално паркиране на МПС по постоянен адрес на собствениците им във всички дни денонощно /24 ч/.

Чл.13. (1) Собственици на МПС и лица, ползващи МПС на друго правно основание, регистрирани по постоянен адрес в зона с въведен режим за платено паркиране, имат право да паркират в границите на зоната, където попада адреса им /или изрично посочена заявлението по чл.14 ал.1 зона в границите на Приложение 2.

(2) Правото за платено локално паркиране по ал. 1, се упражнява въз основа на стикер, по утвърден от кмета образец, който съдържа: логото на Община Балчик, знак за защита, пореден номер, рег.№ на автомобила, валидност.

(3) Стикерът се залепва на видно място, на предното стъкло на автомобила, по начин, даващ възможност за осъществяването на контрол.

(4) Правото по ал. 1, се ползва за до 2 (два) автомобила на постоянен адрес.

(5) Местата за паркиране се сигнализират  със съответния неподвижен пътен знак и специална маркировка.

Чл.14. (1) Лицата по чл. 13, ал. 1 подават заявления до изпълнителния директор на общинско дружество  „Кибела 2014" ЕАД за издаване на стикер и/или абонаментна карта, по образец,  утвърден от Кмета на общината. Към заявлението се представят следните документи:

1. Лична карта за удостоверяване на постоянен адрес или удостоверение за настоящ адрес;

2. Свидетелство за регистрация на МПС;

3. Документ, удостоверяващ друго правно основание.

(2) Стикери се издават в двуседмичен срок, след подаване на заявлението и представяне на екземпляр от оригинален платежен документ за платена цена на услугата в определения размер.

Чл.15. Собствениците на недвижими имоти на територията на общината, с постоянен или настоящ адрес извън община Балчик, могат да се ползват от правата по този раздел като освен заявлението по чл.14 представят копие от документ за собственост на жилищен имот  в зоната определена за  платено паркиране и след заплащане на предвидената цена на услуга.

Раздел V

Режим на преференциално паркиране на МПС, управлявани или превозващи хора с увреждания

Чл.16. (1) На територията на Община Балчик се определят определен брой, специално обозначени места за преференциално паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания.

(2) Преференциалното паркиране е безплатно за време до 4 /четири/ часа паркиране на специално определените и сигнализирани за това места в зоните за платено паркиране на МПС, обозначени според изискванията на закона - чл. 99а и Приложение към чл. 99а, ал. 1 от Закон за движение по пътищата и които към момента при и по време на паркирането, пряко, непосредствено, индивидуално конкретно и лично обслужват хора с увреждания.

Раздел VI

Контрол и принудителни административни мерки в зоната

Чл.17. Оперативната дейност по използването и прилагането на техническо средство тип „скоба", таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на принудително задържаните ППС, се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД по ред и условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

Чл.18. (1) Оправомощените със заповед лица /служби за контрол/ по чл. 17 имат право да прилагат предвидените в чл. 167, ал. 2, т. 2 от ЗДвП мерки.

(2) Техническо средство за принудително задържане се поставя по начин, по който не нанася щети на МПС.

Чл.19. Поставеното техническо средство за принудително задържане се отстранява само от оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/. Забранено е повреждането на техническото средство за принудително задържане.

Чл.20. При прилагане на принудителните мерки по чл.18 ал.2, оправомощените по чл. 17 лица /службите за контрол/ са длъжни да поставят на предното обзорно стъкло писмено съобщение.

Чл.21. Разходите по прилагане и отстраняване на техническо средство за принудително задържане се определят от общинския съвет.

Чл.22.(1) Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, се извършва, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението във вр. с  чл. 171, т. 5, б."г" от ЗДвП.

(2) Оперативната дейност по принудително преместване на ППС на територията на Община Балчик се организира и осъществява от служители от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, по ред и при условия, определени със заповед на кмета на Община Балчик, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

(3)Разходите по принудителното преместване се определят от Общински съвет Балчик.

Чл.23. При приложени принудителни административни мерки  МПС се освобождава след заплащане на дължимата цена за времето, през което е било паркирано в зоните, както и разходите по прилагането им.

Раздел VII

Административно-наказателни разпоредби

Чл.24. (1) Който използва издаден по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност стикер или абонаментна карта, се наказва с глоба от 50 до 200 лева, като със съставяне на акта за установяване на административно нарушение, стикера/картата се изземва и прилага към него.

(2) Който отстрани техническо средство за принудително задържане, в нарушение на предвидения в наредбата ред, се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(3) Който повреди или унищожи техническо средство за принудително задържане (по какъвто и да е начин) се наказва с глоба от 100 до 500 лева.

(4) Когато нарушение на тази наредба е извършено при или по повод осъществяване дейността на юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер до 500 /петстотин/ лева, но не по-малко от 100 /сто/ лева.

Чл.25. (1) Актове за установяване на административни нарушения по реда на тази Наредба се съставят от длъжностни лица от службата за контрол при общинско дружество „Кибела 2014" ЕАД, оправомощени със заповед на кмета.

(2) Наказателните постановления се издават от кмета на Община Балчик или от упълномощено от него лице, въз основа на акт, съставен по Наредбата от лицата по ал.1.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(4) Глобите, събирани при констатиране на нарушения по тази наредба, постъпват в бюджета на общината, съгласно чл. 167, ал. 4 от Закона за движение по пътищата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба:

1. „Зона" е райони, пътища и части от пътища - общинска собственост, определи от общински съвет за платено паркиране съгласно графичната част приложение № 2.

2. „Друго правно основание" са случаите, в които лице е сключило договор за лизинг и лице, притежаващо МПС в съпружеска имуществена общност.

3. "Служебен абонамент" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведен режим на „Синя зона" или зона за НППП /неограничено почасово платено паркиране/, на МПС за служебни нужди, на основание издадена карта за временно и възмездно ползване на съответното паркомясто.

4. „Режим на локално платено паркиране" е режим на платено паркиране върху определени от Община Балчик и съгласувани с РУ-Балчик, фиксирани и обозначени за тази цел места на улици, площади и паркинги общинска собственост на територията на Община Балчик с въведена „синя зона" или зона за НППП, на МПС на физически лица.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. (1) Кметът на Община Балчик изготвя и издава предвидените в настоящата Наредба нарочни заповеди в едномесечен срок от приемането на настоящата Наредба.

(2) До издаването на заповедите по ал. 1 и приемането на решенията по ал. 2, заварените процедури, режими, такси и др. запазват действието си.

§2. Всички заварени производства се довършват по досегашния ред.

§3. Указания във връзка с приложението на Наредбата се дават от кмета на Община Балчик.

§4. Настоящата Наредба се издава на основание чл.76, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 99 и чл. 99а от Закона за движение по пътищата и чл. 8 от Закона за нормативните актове.

§5. Настоящата Наредба е приета с Решение № ........... по Протокол № ................. г. на Общински съвет Балчик.


Председател на Общински съвет - Балчик: .........................................

                                                                              /Николай  Колев/


Приложение 1 към чл.1 ал.2 - тук


Приложение 2 към чл.13 ал.1

Зони за платено паркиране на територията на гр. Балчик с цветова индивидуализация:


- ул. „Любен Каравелов" от кръстовище с ул. „Иван Вазов" до кръстовище с ул. „д-р Златко Петков";

- ул. „Иван Вазов" - от кръстовище с ул. „д-р Златко Петков" до кръстовище с ул."Любен Каравелов";

- ул. „Пейо Яворов" -кръстовище с ул."Константин Кисимов" и до кръстовище с ул. „Приморска";

- ул. „Приморска" - от кръстовище с пл. „Капитан Георги Радков" до кръстовище с ул. „Пейо Яворов";

- Паркинги на площад „Капитан Георги Радков" и площад „Рибарски"