• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за изработен проект за подробен устройствен план
 ОБЯВЛЕНИЕ            Община Балчик съобщава на заинтересованите граждани и юридически лица, че е постъпило заявление с вх. № УТ-2117-9/ 05.03.2021 г.; вх. № УТ-2117-9_001/ 01.04.2021 г. за одобрябане на ПУП- ПР на УПИ II - 95 и ПУП- ПЗ на УПИ II- 95 и УПИ XXV, кв.29 по плана на град Балчик.

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик и сайта на Община Балчик.

            На основание чл. 128. ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.        Прикачени файлове: