Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 329/ 19.03.2021 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXI (ПИ 53120.502.521), УПИ XXII (ПИ 53120.502.513), УПИ XXIII (ПИ 53120.502.522, 53120.502.523), кв.66 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ XXI (ПИ 53120.502.521),  кв.66 по плана на с. Оброчище, общ. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-1/ 06.01.2021 г.  Прикачени файлове: