• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че е издадена заповед № 243/ 25.02.2021 г., за одобряване на Подробен устройствен план ПУП- ПРЗ за ПИ 53120.502.11 по КК на с. Оброчище, община Балчик., съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-20/ 29.10.2020 г.         
            Като индивидуален административен акт, настоящата заповед подлежи на съдебен контрол по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ и глава X, раздел I от Административно-процесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд-Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.Прикачени файлове: