Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 241/ 25.02.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП- П3 за ПИ 39459.505.426 по КК на м-т „Поляните", с. Кранево, Община Балчик, с устройствена зона съгласно ОУП за вилно застрояване „Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-22/ 26.11.2020 г.  

           Прикачени файлове: