Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 248/ 25.02.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - ПУП - План за регулация за УПИ XVII (ПИ 02508.51.134), УПИ XVIII (ПИ 02508.51.135), УПИ XIX (ПИ 02508.51.132)  и УПИ XX (ПИ 02508.51.133),  кв.15 по плана на в.з. „Бели скали", гр. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ XX (ПИ 02508.51.133),  в.з. „Бели скали", гр. Балчик, в съответствие с параметрите на устройствена зона за вилно застрояване -„Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-19/ 07.10.2020 г.  Прикачени файлове: