• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 242/ 25.02.21 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за ПИ 53120.503.26 с отреждане за жилищно застрояване и ПУП-План за застрояване за ПИ 53120.503.26, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване  -"Жм"., съгласно преписка с  вх.  № УТ-2002-12/ 08.09.20 г.     Прикачени файлове: