Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 123/ 04.02.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- План за застрояване за  ПИ 02508.59.18 по КК на гр. Балчик, община Балчик, с устройствена зона за вилно застрояване „Ов", гр. Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-9/ 15.07.2020 г.  Прикачени файлове: