Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 122/ 04.02.2021 г. e одобрен ПУП - План за регулация за УПИ XXXV (ПИ 39459.501.391)  и УПИ XXXVI (ПИ 39459.501.392),  кв.15 по плана на с. Кранево, ПУП-План за застрояване за УПИ XXXV (ПИ 39459.501.391)  и УПИ XXXVI (ПИ 39459.501.392),  кв.15 по плана на с. Кранево, в съответствие с параметрите на устройствена зона за жилищно застрояване -„Жм"., съгласно преписка с  вх. УТ-2117-24/ 10.12.2020 г.Прикачени файлове: