Обявление за одобрен проект за подробен устройствен план

 
 ПУБЛИКАЦИЯ         Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, че със заповед № 137/ 09.02.2021 г. e одобрен Подробен устройствен план (ПУП)- План за регулация за УПИ VI (ПИ 02508.55.103),  кв.153 по плана на промишлена зона, гр. Балчик, ПУП-План за застрояване за УПИ VI (ПИ 02508.55.103),  кв.153 по плана на промишлена зона, гр. Балчик, съгласно преписка с  вх. № УТ-2117-2/ 11.01.2021 г.  Прикачени файлове: