ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ

 
 ПУБЛИКАЦИЯ            Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че със заповед № 17/ 06.01.2021 г. е допуснато изработването на ПУП - План за регулация за УПИ XXXIX,  кв. 11 (ПИ 02508.6.253) по плана на в.з. „Овчаровски плаж", гр. Балчик, община Балчик, и ПУП-План за застрояване за новообразувания урегулиран поземлен имот, в съответствие с параметрите на устройствена зона за Вилно застрояване "Ов", съгласно преписка с  вх. № УТ-2002-19/ 08.12.2020 г.         

Прикачени файлове: