• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 17.12.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

            На основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Община Балчик обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с протокол № 15 от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 25 ноември 2020 година е одобрен ПУП - Парцеларен план -" Кабелна линия 20kV от ТП №1 Църква до БКТП 20/ 0.4kV" в ПИ 78639.6.34 по КК на с. Църква, м. „Зюмбюлията", с. Църква, Община Балчик, област Добрич..

            Справка и допълнителна информация може да получите в стая № 004 в сградата на Община Балчик.

            На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.  
                       
          
           
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община БалчикПрикачени файлове: