• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано 17.12.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ НА ДОПУСКАНЕ


             Община Балчик съобщава, на заинтересованите граждани и юридически лица на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, че с протокол № 15от заседание на Общински съвет - Балчик, проведено на 25 ноември 2020 г., решение 215 е допуснато изработването на ПУП - ПЗ в обхвата на ПИ  03174.52.527 по КККР на с. Безводица с цел създаване на градоустройствена основа за промяна предназначението на ПИ от територия с трайно предназначение - „земеделска" и НТП - „изоставена оран земя" в територия с трайно предназначение - „урбанизирана" и НТП -  за „предимно производствена зона" (Пп).", както и въвеждане на режим на устройство и застрояване в съответствие с предвижданията на ОУП на община Балчик., съгласно преписка с  вх. № УТ-2060-10/ 16.07.20 г.   С уважение,

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на община Балчик


Прикачени файлове: