Провеждане на консултации по ДЕО по проекта за Областен план за развитие на горските територии на област Добрич

     РДГ Варна  започва процедура за провеждане на консултации по ДЕО на проекта за ОПРГТ на област Добрич в съответствие с изискванията на чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

     Приложено ви представяме: Съобщение за провеждане на консултации с график за провеждане на обществени обсъждания; проект за ОПРГТ на област Добрич и приложения към него; ДЕО и приложения към него, в това число Нетехническо резюме.

     Становищата и мненията могат да се депозират на място в сградата на Регионална дирекция по горите - Варна:  гр. Варна, ул. „Радко Димитриев" № 10, всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч. или на електронна поща: rdgvarna@abv.bg,  rugvarna@iag.bg , в срок до 30 ноември 2020 г. 

     За контакти: инж. Здравка Дейкова - зам.-директор, тел.: 052/ 69 29 33;  0889 233 159

Връзка към сайта на РДГ Варна -  ТУК.


     Обществени обсъждания за проекта на ОПРГТ се изискват съгласно Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии. Съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, общественото обсъждане на доклада за ЕО е задължително в този случай.

     Организирането и провеждането на обществените обсъждания на проекта на ОПРГТ и ДЕО с приложенията към него е в съответствие с разпоредбите на чл.58 от посочената Наредба № 18 и при изпълнение на изискванията на чл. 21, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми,

     Определени са следните дати, места и часове за срещите за обществено обсъждане:

Община

Място

Дата

Час

Добричка

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост" № 20

7.12.2020 г.

12.30

Добрич

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Добрич, гр. Добрич, ул. „Независимост" № 20

7.12.2020 г.

15.00

Шабла

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Шабла

8.12.2020 г.

9.00

Каварна

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Каварна

8.12.2020 г.

13.00

Балчик

Заседателна зала в сградата на Общ. администрация

8.12.2020 г.

15.30

Генерал Тошево

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Ген. Тошево

9.12.2020 г.

9.00

Крушари

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация с. Крушари

9.12.2020 г.

13.00

Тервел

Заседателна зала в сградата на Общ. Администрация гр. Тервел

9.12.2020 г.

15.30


СРЕЩАТA ОБЯВЕНА ЗА 08.12.2020 г.  СЕ ОТМЕНЯ!!