• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

публикувано на 21.07.2020 г.

Постъпило е искане вх.№ УТ-2060-6/ 06.04.2020 г. за допускане изменение ПУП– ПРЗ за УПИ IX, кв.15 по плана на в.з. „Бели скали”, община Балчик, и издадена Заповед № 837/ 13.07.2020 г., на Кмета на Община Балчик, за допускане изработване на проект за изменение на подробен устройствен план ПУП-ПРЗ, ПЗ за новообразувания урегулиран поземлен имот с  отреждане за вилно застрояване -“Ов” и се предвижда застрояване въз основа на представената скица-предложение съгласно изискванията на чл.135 ал.2 от ЗУТ ...

Прикачени файлове: