• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста


публикувано на 09.07.2020 г.

З А П О В Е Д

826

гр. Балчик 08.07.2020 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.81, ал.1 и ал.5 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС, приета с Решение №238 по Протокол №27/27.02.2009 г.  - и Решение № 82 Протокол 8 от 28.04.2020 г. на Общински съвет Балчик във връзка с Доклад входящ № 01ТО-5_007/06.07.2020  г. на Комисия,  назначена със Заповед № 714/15.06.2020 г.

О П Р Е Д Е Л Я М :

 1. За спечелил публично публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем на 11 бр. /единадесет броя/ павилиони, всеки с площ 4,5 м2, находящи се на алея "Двореца", гр. Балчик-публична общинска собственост за срок от 5  /пет / години:

1. павилион № 4 - ЕТ "Кондор-Капка Желева", ЕИК 124612195, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Волга №18, управител Капка Красимирова Колева, достигната годишна наемна цена в размер на 3594, 98 лв. / три хиляди петстотин деветдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС.

2. павилион № 7- Незает

3. павилион № 10- Незает

4. павилион № 14 -  „Инвест строй - ДИА 2010" ЕООД, ЕИК 201142079, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ул. Л. Каравелов № 12, вх. А, ет. 3, ап. 8, управител Деница Красимирова Желева, достигната годишна наемна цена в размер на 2285 лв. / две хиляди двеста осемдесет и пет лева / без ДДС.

5. павилион № 20- Незает

6. павилион № 22- от ЕТ "Венцислав Димитров-Мелис", ЕИК124130793, седалище и адрес на управление с. Сенокос, ул. Рила №18, управител Венцислав Демиров Димитров, достигната годишна наемна цена в размер на 2222 лв. / две хиляди двеста двадесет и два лева/ без ДДС

7. павилион № 23- ЕООД"АР БИ ПРОПЪРТИС", ЕИК 124638795, седалище и адрес на управление гр. Балчик, в.з "Овчаровски плаж", управител Айвър Робин Бойтън, достигната годишна наемна цена в размер на 2303 лв. / две хиляди триста и три лева/ без ДДС.

8. павилион № 25- Незает

9. павилион № 26- Незает

10. павилион № 29- Незает

11. павилион № 30- ЕТ "Ивера-Ивана Иванова", ЕИК 124607928, седалище и адрес на управление гр. Балчик, ж.к "Балик", бл. № 3, вх.А, ет.1, ап.1, управител Ивана Петрова Иванова, достигната годишна наемна цена в размер на 3507 лв. / три хиляди петстотин и седем лева/ без ДДС.

 

2. Спечелилите участници в 14 дневен срок след влизане на заповедта в сила трябва да заплати сумата, представляваща  разликата между  пълния размер за първото шестмесечие  наемна цена  и внесения депозит на касата в Община Балчик или по банкова сметка ІВАN BG 38 UNCR 9660 84 97 5033 15 и ВІС UNCR BGSF в Уни Кредит Булбанк, код на плащане 44 41 00. При неплащане на сумата в определения срок, спечелилият участник правото сключи договор по предмета на конкурса, както и внесения депозит.

3.  Дължимата сума да се внесе в 14-дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед.

4. Договорът за наем да се сключи с всеки от спечелилите участници след извършване на дължимите плащания и представяне на платежни документи.

Настоящата Заповед да се обяви на публично място в сградата на ОбА - Балчик и да се връчи на спечелилите участници. Да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване по АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик